Parkering

Brf Soluret har 97 parkeringsplatser. 28 av dessa har en laddstolpe. 34 är carportar (med eluttag för motorvärmare). Parkeringsplatserna fördelas genom den kö som ad-ministreras av HSB. Styrelsen fördelar inte parkeringsplatser. Om Du tappar bort nå-gon nyckel eller behöver en extra till eluttaget för motorvärmare så kan bostadsrätts-innehavaren kvittera ut nya nycklar.

Information om hur man får en parkeringsplats

Hur gör jag?
Den medlem som är intresserad av en parkeringsplats loggar in på webbportalen ”mittHSB”, klickar på fliken ”min bostad” i menyraden, klickar på knappen ”mina köer” till vänster och anmäler sig i kön.

Brf Soluret har två köer. En kö är för parkeringsplatser med laddstolpe och en kö för övriga parkeringsplatser.

När du anmält dig i kön kan du markera vilka platser som du vill prenumerera på. På så sätt kan du få en notis till din mail när en plats som du är intresserad av blir ledig.

När en plats som du är intresserad av är ledig kan du anmäla ditt intresse.

Hur fördelas platserna?
Det finns en prioritetsordning för hur parkeringsplatser fördelas. Föreningen har tre prioritetsgrupper:

  • Byte av parkeringsplats, dvs. när en medlem med parkeringsplats vill byta till en annan, har högst prioritet. Anledningen till det är att föreningen vill att med-lemmar som skaffar elbil/laddhybrid så snabbt som möjligt ska kunna få en parkeringsplats med laddstolpe.
  • Andra prioritet har medlemmar som vill ha en första parkeringsplats.
  • Lägst prioritet har den medlem som ansöker om en andra parkeringsplats. Det går att ha max två parkeringsplatser.

Efter sista ansökningsdagen fördelas parkeringen till den medlem som har flest
ködagar inom den grupp som har högst prioritet.

Exempel: Om det finns två medlemmar som vill byta parkeringsplats kommer den medlem av dessa två som har flest ködagar få platsen. Finns det ingen medlem som vill byta plats kommer den medlem med flest ködagar i nästa prioritetsgrupp, dvs. gruppen med medlemmar som vill ha sin första parkeringsplats, få den lediga plat-sen. Först om det varken finns någon medlem med intresse av byte eller intresse av att få en första plats kommer en ledig parkeringsplats tilldelas en medlem som vill ha en andra plats.

Laddstolpe
Platserna med laddstolpe ska i första hand nyttjas av medlemmar med elbil/laddhy-brid. Det är viktigt både för medlemmar med sådan bil och för föreningen som får in-täkter genom försäljningen av el och därför vill att laddstolparna ska användas. Sty-relsen vill därför främst att medlemmar med en sådan bil, eller som kommer få en så-dan i närtid, anmäler intresse när det finns lediga parkeringsplatser med laddstolpe.

Avtal för laddning
Den medlem som vill använda laddstolpe tecknar avtal med företaget Evcore och be-ställer den bricka som behövs för att aktivera laddningen. Elförbrukningen debiteras till medlemmen direkt.

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT PARKERA INNE PÅ OMRÅDET ANNAT ÄN FÖR I OCH URLASTNING
Om man gör det riskerar man att få parkeringsböter.

GÄSTPARKERING
En gästparkering ligger intill affären på högra sidan av gångbron över Farmarstigen. Parkeringen är avgiftsbelagd.